Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trance Medium Angela (TMA)

Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Trance Medium Angela en haar klanten voor het maken van activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer TMA deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
Artikel 2: overeenkomsten
2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan TMA een aanvraag heeft gedaan en heeft betaald voor het maken van een Zielsafstemming en Persoonlijk Dagboek en TMA deze opdracht heeft bevestigd.
Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen TMA en haar klant verplicht TMA zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van TMA kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen TMA en haar klant accepteert TMA een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat TMA zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Als TMA voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is TMA van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
Artikel 4: annulering of opzegging van overeenkomsten
4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met TMA kan alleen schriftelijk of per email, plaatsvinden.
4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat TMA een aanvraag voor een Zielsafstemming en Persoonlijk Dagboek heeft bevestigd.
4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats.
4.4 Bij annulering of opzegging van een spoedafstemming vindt geen restitutie plaats; ook niet binnen 24 uur nadat TMA de spoedafstemming heeft bevestigd.
Artikel 5: overmacht
5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Trance Medium Angela worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
5.2 Indien TMA gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail, en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor TMA tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.
Artikel 6: tarief & betalingsvoorwaarden
6.1 Het tarief van Trance Medium Angela bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst.
6.2 Alle door TMA opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
6.3 Betalingen voor een Zielsafstemming en Persoonlijk Dagboek moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 7: aansprakelijkheid
7.1 TMA is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TMA.
7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan TMA in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door TMA gemaakte Trance Consult/Zielsafstemmingen/Persoonlijk Dagboek/Huiskameravonden valt onder deze clausule.
7.3 Wanneer Trance Medium Angela is gehouden aan vergoeding van door de klant geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
Artikel 8: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
8.1 Trance Medium Angela is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 9: persoonsgegevens
9.1 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleend de klant TMA bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van klanten in haar bestand op te nemen gedurende 3 jaar Trance Medium Angela beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

trancemediumangela@gmail.com

KvK: 74133241
Rek.nr. NL39 RABO 0338 3956 87
T.n.v. A.E.M. Maters
Lid van:
De Spirituele Nationale Unie
CAT Collectief
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google